Chopin. Romantique

Festiwal Muzyczny

Music Festival


Pałac Romantyczny

Turzno


Festiwal Muzyczny

“Chopin. Romantique”

koncert inauguracyjny

26 sierpnia 2024 godz. 12:00

w wykonaniu laureatów

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego ​Fenomeny Muzyczne 2023


Festiwal Pianistyczny

26 sierpnia - 2 września 2024


Konkurs Pianistyczny

26 - 28 sierpnia 2024


VI Mistrzowski Kurs Pianistyczny

28 sierpnia - 2 września 2024


Termin nadsyłania zgłoszeń

10 sierpnia 2024


Music Festiwal

“Chopin. Romantique”

Inaugural Concert

26th August 2024, 12 o’clock

to be performed by laureates of the

International Piano Competition

Music Phenomena 2023


Piano Festival

26th August - 2nd september 2024


Piano competition

26th - 28th august 2024


6th piano Master course

28th august - 2nd september 2024


Applications’ Deadline

10th August 2024


“Jutro rano jedziemy

do Turzna i nie mamy wrócić

aż dopiero w środę...”


Z listu Fryderyka Chopina do rodziców

pisanego z Kowalewa, 26 sierpnia 1825 roku

“Tomorrow morning we’re riding

to Turzno and we have no back yet

until Wednesday...”


From Fryderyk Chopin’s letter to his parents

written from Kowalewo on 26th August 1825

Idea

Idea stworzenia Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego w Turznie zainspirowana została postacią ​Fryderyka Chopina, który przebywał na terenie obecnego pałacu w roku 1825 i 1827.


Celem naszego kursu jest stworzenie optymalnych warunków umożliwiających wszechstronny rozwój ​młodych pianistów i doskonalenie warsztatu pedagogów fortepianu.


Wspaniałe wnętrza pałacu, fortepiany firmy Yamaha - udostępnione specjalnie na okazję warsztatów, ​bogata oferta wykładów, włącznie z zajęciami relaksacyjnymi i oczywiście wszystko, co oferuje sam ​pałac-hotel i jego zjawiskowa okolica, stanowią wyjątkową okazję i łączą się w harmonijną całość w ​muzycznej podróży nad opracowaniem dzieł wielkich kompozytorów.


Wśród wykładowców znaleźli się koncertujący na całym świecie pianiści i wykładowcy fortepianu m.in. ​profesor Andrzej Jasiński.


Uczestnicy będą mieć możliwość prezentacji swoich umiejętności podczas codziennych recitali

w ramach Festiwalu Pianistycznego “Chopin. Romantique” w stylowej sali koncertowej nazwanej

na cześć kompozytora “Chopin”, jak również w amfiteatrze na koncercie plenerowym z udziałem ​mediów.


Każdy z uczestników kursu będzie miał także możliwość uczestnictwa w Konkursie Pianistycznym ​rozpoczynającym się tuż przed VI Mistrzowskim Kursem Pianistycznym.


Bądźmy razem w sierpniu w Turznie -

miejscu o wyjątkowym znaczeniu w kultywowaniu tradycji chopinowskiej w Polsce!


Justyna Galant, Dyrektor Artystyczny

Line with dot. Decorative line

Notion

Notion to create Piano Master Course in Turzno has been inspired by Fryderyk Chopin, who stayed on ​the current palace grounds in 1825 and 1827.


Our Course aims to create optimal conditions allowing versatile development of the young pianists ​and improvement the skills of piano teachers.


Wonderful Palace interiors, Yamaha grand pianos – delivered specially for the Course, large ​educational offer, including activities of relaxation – and certainly the Palace-Hotel itself with its ​charming environment – constitute unique opportunity and connect harmoniously in musical journey, ​together with masterpieces of great piano composers.


Lecturers consist of the concert pianists performing all around the World and famous Pedagogues, like ​Professor Andrzej Jasiński.


Participants of the Course will have opportunity to present their piano skills at the daily evening ​recitals as the part of the Piano Festival „Chopin. Romantique” in a stylish concert hall named after the ​composer "Chopin", as well as in the amphitheater at the open-air concert with the participation of ​the media.


Every participant of the Course will also have opportunity to participate the Piano Competition, which ​will start just before the 6th Piano Course.


Let's be together in August in Turzno –

a place of exceptional importance in cultivating the Chopin tradition in Poland!


Justyna Galant, Artistic Director

Wykładowcy2024

Andrzej Jasiński

Justyna Galant

Anna Borkowska

Przemysław Lechowski

Alberto Bertino2023

Andrzej Jasiński

Jerzy Sterczyński

Justyna galant

Anna Borkowska

Marcin Majchrowski

Dorota Budejko


Lecturers2024

Andrzej Jasiński

Justyna Galant

Anna Borkowska

Przemysław Lechowski

Alberto Bertino2023

Andrzej Jasiński

Jerzy Sterczyński

Justyna galant

Anna Borkowska

Marcin Majchrowski

Dorota Budejko


Line with dot. Decorative line
Prosimy o kliknięcie w fotografię Wykładowcy,

by przeczytać Jego/ Jej biogram

Please Click Photo of the Lecturer

to read His/ Her Biogram
Zakwaterowanie

Rezerwacja noclegów

w Pałacu Romantycznym

(+48) 56 642 31 00

(promocyjne ceny pobytu

dla uczestników kursu)


Hotel Pałac Romantyczny, Turzno

www.palac-romantyczny.com
Rezerwacja noclegów

w Hotelu Uniwersyteckim

(w pobliżu ZPSM im. Szymanowskiego)

(+48) 56 611 28 00


Hotel Uniwersytecki, Toruń

www.hotel.umk.pl


Accommodation


Accommodation

in the Romantic Palace

(+48) 56 642 31 00

(promotional prizes of accommodation

for participants of the course)


Hotel Romantic Palace Turzno

www.palac-romantyczny.comAccommodation

in the Hotel Uniwersytecki

(nearby the Music School)

(+48) 56 611 28 00


Hotel Uniwersytecki Torun

www.hotel.umk.pl


Opłaty


Uczestnicy całego Festiwalu,

biorący udział w Konkursie Pianistycznym

oraz w VI Mistrzowskim Kursie Pianistycznym

1 100 PLN lub 260 EURO


Uczestnicy VI Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego

1 000 PLN lub 240 EURO


Uczestnicy Konkursu Pianistycznego

Grupy wiekowe I i II – 200 PLN lub 50 EURO


Uczestnicy Konkursu Pianistycznego

Grupy wiekowe grupy III, IV i V – 300 PLN lub 70 EURTowarzystwo im. Marii Szymanowskiej

ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa


nr konta 46 1600 1462 1745 2908 1000 0001

SWIFT PPABPLPKXXY

IBAN PL 46 1600 1462 1745 2908 1000 0001

BNP PARISBAS


Szczegóły w “Regulaminie”


FeesParticipants of the entire Festival,

participating in the Piano Competition

and the 6th Master Piano Course

1 100 PLN or 260 EURO


Participants in the 6th Master Piano Course

1 000 PLN or 240 EURO


Participants in the Piano Competition

Age Groups 1 and 2 - 200 PLN or 50 EURO


Participants in the Piano Competition

Age Groups 3, 4 and 5 - 300 PLN or 70 EUROTowarzystwo im. Marii Szymanowskiej

ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa


account number 46 1600 1462 1745 2908 1000 0001

SWIFT PPABPLPKXXY

IBAN PL 46 1600 1462 1745 2908 1000 0001

BNP PARISBAS


Details in the “Regulations”


Konkurs

Konkurs Pianistyczny jest otwarty dla uczniów

i studentów fortepianu oraz wszystkich pianistów,

bez limitów wiekowych. Ma formę jednoetapowego ​występu na żywo w Pałacu Romantycznym w Turznie.


Udział w konkursie nie zobowiązuje do udziału

w Mistrzowskim Kursie Pianistycznym.


Grupy wiekowe i czas trwania programu:


Grupa I – urodzeni w roku 2015 roku i później

do 8 minut

Grupa II – urodzeni w latach 2012 – 2014

do 12 minut

Grupa III – urodzeni w latach 2009 – 2011

do 16 minut

Grupa IV – urodzeni w latach 2006 – 2008

do 20 minut

Grupa V – urodzeni w roku 2005 i wcześniej

do 25 minut


Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonania ​minimum dwóch zróżnicowanych stylistycznie ​utworów z zakresu literatury fortepianowej.

Jury dopuszcza kompozycje własne uczestników.

Program należy wykonać z pamięci.


Szczegóły w “Regulaminie”


Competition

Piano Competition is open to all the students of piano ​and to all pianists, without age limits.

It will take a form of the one-stage live participants’ ​performance at the Palace in Turzno.


Participation in the Piano Competition does not ​obligate to participate in the Master Piano Course.


Age Groups and Duration of the program:


Age Group 1 – participants born in 2015 and later

up to 8 minutes

Age Group 2 – born between 2012 and 2014

up to 12 minutes

Age Group 3 – born between 2009 and 2011

up to 16 minutes

Age Group 4 – born between 2006 and 2008

up to 20 minutes

Age Group 5 – participants born in 2005 and earlier

up to 25 minutes


Each participant is required to perform a minimum

set of two stylistically diversed compositions

from piano literature. The Jury allows to perform ​participants' own compositions.

Chosen program must be performed from memory.


Details in the “Regulations”


Regulamin

Regulamin konkursu i kursu znajduje się również na fanpage’u festiwalu. Kliknij

Regulations

Regulations of the Competition and Master Course are also available at the festivals fanpage. Please click

Formularz zgłoszeniowy

Application Form

Media

Po kliknięciu w fotografię

zostaniecie Państwo przeniesieni

na stronę reportażu TVP

o Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w ​Pałacu Romantycznym w Turznie


Please click the Photo,

Then you’ll be redirected

into Reportage by Polish Television

about Piano Master Course

At the Romantic Palace in Turzno


Polityka Prywatności

Kontakt

turznokurs@gmail.com


(+48) 502 588 281

Chopin. Romantique


Facebook Logo

Contact

turznokurs@gmail.com


(+48) 502 588 281

Chopin. Romantique


Facebook Logo

Wszystkie fotografie Pałacu Romantycznego w Turznie pochodzą ze strony www.palac-romantyczny.com